Vítajte na našich stránkach.

Princíp opatrnosti v EU, článok 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

V oblasti neionizovaného žiarenia Slovensko neplní tento článok.

Ak máte zajem vedieť viac o mieste kde sa zdržujete, kde vyrastajú vaše deti , urobíme Vám lokálne merania.

Povieme Vám, či Váš dom  nie je plný elektromagnetického žiarenia, ktoré ste si sami nechali nainštalovať ako dôsledok  nesprávne navrhnutého zabezpečovacieho systému Vášho nového domu. Investícia za viac ako  10 000 € sa stane pre Vás záťažou a budete ju musieť vypnúť . Konzultujte Váš projekt s nami. Oprávnená dodávateľská firma Vás na to neupozorní, respektíve odmietne zodpovednosť.

Volajte: 0905 517 310

         

Kontrolné merania vykonávané našou firmou majú za cieľ zistiť na požadovanom mieste skutočné hodnoty poľa a  odporučiť na základe exaktných meraní a vyhodnotení opatrenia a úpravy, aby sa hygienické hodnoty posudzovaného prostredia dostali do súladu s požadovanými hygienickými limitmi, ktoré sú pre objednávateľa dôležité.

Byt , dom, nehnuteľnosť, kúpiť alebo nekúpiť?

Uvedomujete si, že môžete byť v ohrození?

Rozvoj technickej civilizácie priniesol v mestských aglomeráciách zvýšenie výkonovej hustoty pozadia elektromagnetického poľa o šesť rádov t.j. cca 1 milión krát. Je nesporné, že elektromagnetické pole pôsobí na živé organizmy a niekedy môže ohroziť jeho zdravie. Nie je preto jedno, ak sa rozhodujeme o stavbe domu či kúpe bytu preveriť lokalitu, ktorú sme si vybrali a z viacerých možností voliť tú, ktorá z pohľadu životného prostredia je najmenej dotknutá elektromagnetickým smogom.

Odporúčame všetkým záujemcom, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú, alebo budú žiť, preveriť si hodnoty elektromagnetického smogu s cieľom zabezpečiť si „bývanie bez elektromagnetického smogu“

Ponúkame Vám prostredníctvom moderných meracích zodpovedajúcim európskym normám prístrojov stanoviť intenzity elektromagnetického poľa a namerané výsledky vyhodnotiť podľa Európskych noriem, Slovenských noriem a odporúčaní nemeckej a švajčiarskej ……….

Vierohodnosť výsledkov bude potvrdená pečiatkou zo štátnym znakom autorizovaného stavebného inžiniera.

V prípade, že bývate v blízkosti vysielacích základňových staníc mobilných operátorov a prevádzkovateľov bezdrôtových dátových spojov informujte sa o účelnosti prevedenia meraní, ktoré Vám na základe objednávky zrealizujeme. Zmeriame účinky transformačných staníc, trakčných vedení, vysoko napäťových vedení, vnútorných rozvodov vo Vašej blízkosť.

 

Pri hodnotení ceny nehnuteľností vypracujeme Vám posudok, ktorý bude mať vplyv na konečnú cenu predávanej alebo kupovanej nehnuteľnosti.

 

Pomôžeme Vám identifikovať zdroje rušenia Vašich počítačov, TV a rádio prijímačov, Preveríme či u Vašej mikrovlnnej rúry, ktorá je najvýkonnejší zdroj elektrosmogu vo vašej blízkosti sa nevyskytla chyba, ktorou si znehodnocujete svoje životné prostredie.

Viacej sa dočítate na našej stránke www.radiosatkabel.sk  http://radiosatkabel.sk/elektrosmog/   a www.zdravobyvať.sk

 

Na Slovensku sa vynakladajú obrovské finančné prostriedky na Ochranné opatrenia pred nežiaducimi účinkami elmag. poľa. Takže je to vážne, možno až kritické.

Technická univerzita v Košiciach vypísala verejnú súťaž na zakúpenie  súborov prístrojov vrátane príslušenstva pre meranie elektromagnetického poľa pre ochranu obyvateľstva SR pred účinkami elektromagnetických polí. Jedná sa o projekt spolufinancovaný zo zdrojov EU s ukončením realizácie v decembri 2014.

Áno, v tichosti sa merá , ale jedná sa o zmapovanie Slovenska v širokom hrubom nadhľade. Náklady zo zdrojov EU: 2 952 807,60 €; projekt ITMS: 26220220145

Február 2016: OCHRANA OBYVATEĽSTVA SR PRED ÚČINKAMI ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ – výsledky investície z pohľadu profesionála.

Mapy elektromagnetických polí SR sú na http://www.emp.vuje.sk/index.php?str=imapy.

Nejedná sa však o ochranu obyvateľstva, ale o informáciu, že vo výške 1,7 m nad zemou sú hodnoty polí relatívne nízke. Žiaľ práca neobsahuje hodnotenie stavu vo výškových hladinách pred oknami bytov nachádzajúcich sa v blízkosti antén vysielačov. Tieto hodnoty veľkosti polí môžu byť 10 až 50 násobne vyššie a vyžadujú si, aby obyvatelia boli pravdivo informovaný a boli realizované ochranné opatrenia.

Pokúšam sa na tieto skutočnosti upozorňovať tak, aby bola upravená slovenská legislatíva v rámci platných odporúčaní EU, žiaľ zodpovedné orgány zatiaľ volia cestu „zakrývania“  skutočných hodnôt polí, pred ktorými by bolo správne chrániť obyvateľov.


Ak máte zajem vedieť viac o mieste kde sa zdržujete, kde vyrastajú vaše deti , urobíme Vám lokálne merania .

Príklad meracieho protokolu (namerané v Bratislave v  apríli 2012): Výsledky sú alarmujúce!

 

Ohrozenie ľudí s kardiostimulátorom a defibrilátorom

Medzinárodná značka predpísaná slovenskou a europskou normou, na Slovensku prevážne ignorovaná
 
Vplyvom elektromagnetického žiarenia dochádza k nasledovným  vplyvom na implantované kardiostimulátory:

·  elektromagnetickej interferencii, ktorá môže zmeniť frekvenciu tepu srdca
· poškodeniu riadiaceho generátora kardiostimulátora
· poškodeniu tkaniva srdca v miestach zavedenia riadiacich sond

               

 

V súčasnosti nie je na Slovensku orgán, ktorý by vyžadoval a kontroloval dodržiavanie odporúčania Novej Slovenskej a Európska Normy STN EN 60601-1-2 A1 (3.07), ktorá určuje bezpečnú vzdialenosť kardiostimulátora od vysielača napr. Základňových staníc BTS mobilných operátorov, ktoré môžu byť vo Vašej blízkosti.

Spoločnosti Orange, T- Mobil, O2 a ďalšie ktoré budujú vysielacie stanice, nie sú sami schopné sa kontrolovať, keďže nemajú k dispozícii údaje o základňových staniciach svojej konkurencie. Je to naozaj tak?

 

Navrhneme Vám

povrchovú úprava interiérov budov z betónu, plynosilikátov, súdržných vyzretých omietok, sádrokartónu, drevotrieskových a cementotrieskových panelov a pod. s vysokým tieniacim účinkom voči vysokofrekvenčnému neionizujúcemu elektromagnetickému žiareniu v širokom rozsahu frekvencií 30 MHz – 10 GHz. V závislosti na frekvencii žiarenia a hrúbke-plošnej hmotnosti náteru dosahuje elektromagnetický útlm (merané podľa MIL-STD-285) hodnoty v rozsahu 20-60 dB(ŢV), čo predstavuje 90-99,9 %-ný tieniaci efekt.   Používa sa pre ochranu obytných priestorov, ako aj  priestorov s citlivou technikou (napr. meracou, výpočtovou, komunikačnou, informačnou, zdravotníckou atď.), ktorá sa musí chrániť pred elektromagnetickým rušením z vonkajšieho prostredia a bráni úniku elektromagnetického žiarenia zo zdrojov v chránenom priestore.

Ing. Pavel Belluš
autorizovaný stavebný inžinier

Právna forma: 109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR- podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

Adresa:

Hlavatého 2
811 03 Bratislava
Slovak Republic

Phone & Fax: +421 2 54414438
Mobil: 00421 905 517 310

e-mail: pavel.bellus@gmail.com

http://www.radiosatkabel.sk