Modulačné systémy

Zdrojové a kanálové kódovanie

Zdrojové kódovanie signálu rozhoduje o kvalite obrazu a zvuku. Je tiež parametrom, ktorý ovplyvňuje možnosti využitia prenosovej kapacity vysielača, to jest koľko a akých programov vysielač prenesie.

Nedá sa paušálne stanoviť model ktorý by bol spoločne platný pre akýkoľvek vysielač. Jeho voľba je výsledkom spoločnej úvahy vysielateľa a projektanta. Ide o to aby sa dosiahla maximálna efektívnosť, kvalita prenášaných signálov. Samozrejme, že sa to potom prejaví na výške investície, ale ja dosahu vysielača a teda na spokojnosti divákov aj vysielateľa.

Kanálové kódovanie signálu rozhoduje o kapacite a dosahu vysielača. V súčasnosti používané modulačné systémy umožňujú voľbu celého radu parametrov. Z desiatky možných kombinácií parametrov, ktoré sa dajú zvoliť na digitálnych modulátoroch vysielača je potrebné vybrať tú najvhodnejšiu kombináciu voľby typu modulácie, kódového pomeru, ochranného intervalu, počtu nosných. Tieto parametre majú rozhodujúci vplyv na dosah vysielača, mobilný príjem, počet prenášaných programov, možnosti príjmu signálu na vnútornú anténu. Ovplyvňujú spoluprácu dvoch, alebo viacerých vysielačov na rovnakom kanály.

Len odborník je schopný navrhnúť pre danú lokalitu najvhodnejšiu voľbu parametrov. V prípade vysielačov v Piešťanoch a v Trenčíne realizovaných v roku 2011 sa to skutočne podarilo. Signál je možné bezchybne prijímať aj na prenosnom TV prijímači kdekoľvek v meste podobne ako signál mobilných telefónov. Volba a nastavenie DVB-T systému sa však účelovo líši keďže vysielače nepracujú v rovnakých podmienkách  a použitie parametrov  napr . vysielača TV Trenčín by nedalo optimálne výsledky pre TV Karpaty.