Hygienické výpočty

Ponuka na vypracovanie odborných štúdií a posudkov

Výpočet priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa je vysoko náročná inžinierska práca. Dôležitosť a význam týchto výpočtov je v tom, že základňové stanice mobilných operátorov sa často nachádzajú v bezprostrednej blízkosti miest, v ktorých žijú obyvatelia. Výpočet priestorového rozloženia intenzity elektromagnetického poľa by mal predchádzať prípravu realizačného projektu každej výstavby novej základňovej stanice. V plnej miere by výpočty mali byť urobené aj pri rozširovaní stanice o nové kapacity alebo technológie.

Ponúkame:

·     výpočty polí pred uskutočnením stavby nového vysielača alebo základňovej stanice mobilných operátorov

·    spoluprácu pri projektovaní rodinných domov (odborné konzultácie)

·    spoluprácu pri projektovaní bytových domov a rezidenčných sídiel

·     merania elektromagnetických polí existujúcich základňových staníc mobilných sietí

·   merania  pri navrhovaní silnoprúdových rozvodov s cieľom minimalizovať anomálie elektromagnetických polí najmä v spálňach a detských izbách

 

 

Merania elektromagnetického poľa

Kontrolné merania spravidla uskutočňuje Štátny zdravotný ústav SR, ktorý ale nevyhodnocuje výsledky v kontexte s normami STN EN 60601-1-2 (Slovensko sa zaviazalo na jej dodržiavanie), so Záverečnou výskumnou správou  VÚS č. 319/2004 a so Smernicou stavebnej biológie pre kľudové zóny. Preto jeho závery  vychádzajú pre vysielateľov veľmi pozitívne, čo však nemusí byť v súlade s kritickými odporúčaniami iných odborných inštitúcií.

Kontrolné merania vykonávané našou firmou majú za cieľ zistiť na požadovanom mieste skutočné hodnoty poľa a  odporučiť na základe exaktných meraní a vyhodnotení zásahy do príslušného technického zariadenia tak, aby sa hygienické hodnoty posudzovaného prostredia dostali do súladu s požadovanými hygienickými limitmi, ktoré sú pre objednávateľa dôležité.

Touto metódou je možné zistiť väčšinu anomálií, ktoré Štátny zdravotný ústav SR neodmeria a pritom výsledky meraní preukážu, že namerané hodnoty  vysoko prekračujú  odporúčania  lekárov, biológov a mnohých domácich i zahraničných vedeckých inštitútov.

http://radiosatkabel.sk/wp-admin/post.php?post=275&action=edit

Merania robíme v pásmach:

 

16 –2000 Hz –  rozvodné stanice, elektrická trakcia, domové a bytové rozvody el. energie

27 – 2500 MHz –  rozhlasové a televízne vysielače, siete GSM960 a DCS1800, Flarion, UMTS, TETRA, radary, mikrovlnné rúry…

2,4 – 6 GHz  – Bluetooth, WLAN, WIFI, WIMAX, radary….

Interakcia polí rádiokomunikačných vysielačov a jej posudzovanie z hľadiska hygienických požiadaviek.

čítaj http://www.edusan.sk//zdravoveda/prostredie/interakcia_poli/interakcia_poli.htm

 

D O D A T O K

SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA

Problematikou sa zaoberá aj Záverečná výskumná správa   VÚS č. 319/2004; Výskumný ústav spojov, n.o. B. Bystrica Rozvoj objektívnych metód zisťovania škodlivých účinkov elektromagnetického žiarenia na živé organizmy.

Uvedené dokumenty nie sú navzájom rešpektované a previazané, a tak do dnešného dňa slovenská a európska norma STN EN 60601-1-2   je prehliadaná. Závery výskumnej práce vypracovanej na základe objednávky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií sa vôbec nezohľadňujú,  viď  „Životná pohoda.“

Iný pohľad na danú problematiku a  nižšie limity elektromagnetických polí sú uvádzané v  Smerniciach pre stavebnú biológiu. Tieto sa na Slovensku môžu považovať iba za odporúčania, a teda zákonnou formou ich nie je možné vyžadovať, môžu však slúžiť k tomu, aby sa nimi riadili obyvatelia a ovplyvňovali rozhodnutia.

K uvedenej problematike sú spracované a na internete dostupné tisícky strán prác, ktoré argumentujú  potrebu ustálenia nižších záväzných limitov povoleného elektromagnetického poľa v porovnaní so slovenskou legislatívou.