Elektrosmog – meranie

Volajte 0905 517 310

U vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa (EMP) sa zdravotné riziko hodnotí:

  1.  podľa tepla, ktoré sa vytvorí v tkanive za jednotku času. Používa sa metóda kde miera prenosu energie je spriemerovaná v čase.  Merania  RÚNZ a následné ich spracovania sú poznačené chybou merania v tom,  že nerešpektujú metodiku normy STN EN 50492*. Výsledky meraní sú podhodnotené. Ako prípustné limity sú uvažované hodnoty S = 9000mW/m2. Vyhláška 534 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 16.8.2007. Výsledky sú vždy v poriadku.

2.  podľa intenzity žiarenia majúceho vplyv  na živé systémy  netepelným spôsobom. Tu je cieľom vyhodnotiť maximálnu expozíciu  vytvorenú blízkymi vysielačmi. Pre tento spôsob merania je potrebné poznať maximálne extrapolované elektrické pole Etrafficmax.   Používa sa metóda merania kde miera prenosu energie nie je spriemerovaná v čase. Táto metóda najlepšie vystihuje kontinuálny nárast prenosu informácií pomocou rádiového spektra.

Ako prípustné limity sú uvažované hodnoty S = 1mW/m2. Odporúčanie Rakúskej lekárskej komory 2014. Rakúska lekárska komora má vysoký odborný kredit a všeobecnú autoritu.

Meranie netepelných účinkov sa na Slovensku nerobí pod kontrolou štátu.  Merania robené rôznymi neprofesionálnymi osobami žiaľ tiež merajú výsledky, ktoré podhodnocujú skutočný stav. Návody na meranie k meracím prístrojom  sú nekomplexné  a sú efektívne spracované iba pre určovanie tepelného rizika EMP.

 

Meranie a monitorovanie rádiových signálov v systémoch mobilných komunikácií je rovnako zložitou úlohou, ako úlohy ktoré sú zapojené so zavádzaním takýchto systémov. Príčinou toho sú rôzne modulačné schémy systémov. 

Pre získanie praktického obrazu, ktorý by sa blížil k predstave o elektromagnetických poliach vytváraných základňovými stanicami BTS, ale aj Wifi zariadeniami  je treba teoretické znalosti, ako namerané výsledky  vyhodnotiť a premeniť ich do čísel, ktoré sa dajú porovnávať s limitmi, ktoré sú lekármi  zaoberajúcimi sa problematikou elektrosmogu odporúčané.

Merania, ktoré si uskutočnia obyvatelia sami tým, že si kúpia, alebo požičajú meracie prístroje sú merania amplitúdy meraného smogu vo V/m prepočítané na W/m2. Výsledky takýchto meraní treba prepočítať s ohľadom na používané rozprestrené pásma v súčasnosti prevažujúcich signálov mobilných služieb 3G a 4G  typu UMTS, LTE,  ale aj signálov WIFI.

Predbežné analýzy meracích protokolov nasvedčujú, že tejto chyby sa dopúšťajú pri svojich meraniach aj regionálne ústavy národného zdravia  a certifikované firmy, ktorých výsledky sú nesprávne a nezhodujú sa s teoretickými výpočtami.

Skutočné výkony žiarivého toku môžu byť 5 až 15 násobne vyššie ako tie, ktoré si zmeriate alebo vám odmerali.

Správne je potrebné merať výkon žiarivého toku prepočítaný pre daný formát modulácie a špecifické parametre toho ktorého meracieho prístroja.

Lacné indikátory elektrosmogu nie sú vhodné pre merania väčšiny v súčasnosti používaných vysielačov mobilných operátorov, pretože prezentujú, že polia sú nízke.

Výsledky meraní drahými prístrojmi musia byť starostlivo prepočítané inak sa merajúci môže dopustiť rovnakej chyby ako ak si kúpy lacný prístroj.

 

Ponúkame

·     merania elektromagnetických polí existujúcich základňových staníc mobilných sietí

·   výpočty polí pred uskutočnením stavby nového vysielača alebo základňovej stanice mobilných operátorov

·    spoluprácu pri projektovaní bytových domov a rezidenčných sídiel

·    spoluprácu pri projektovaní rodinných domov (odborné konzultácie)

·    poradenstvo pri navrhovaní silnoprúdových rozvodov s cieľom minimalizovať anomálie elektromagnetických polí najmä v spálňach a detských izbách

Životná pohoda

Rozvoj technickej civilizácie priniesol v mestských aglomeráciách zvýšenie výkonovej hustoty pozadia elektromagnetického poľa o šesť rádov, t.j. cca 1 miliónkrát. Je nesporné, že elektromagnetické pole pôsobí na živé organizmy a niekedy môže ohroziť ich zdravie. Nie je preto jedno, ak sa rozhodujeme o stavbe domu, či kúpe bytu, preveriť lokalitu, ktorú sme si vybrali a z viacerých možností voliť tú, ktorá z pohľadu životného prostredia je najmenej dotknutá elektromagnetickým smogom.

 

Odporúčame všetkým záujemcom, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí žijú alebo budú žiť, preveriť si hodnoty elektromagnetického smogu s cieľom zabezpečiť si „bývanie bez elektromagnetického smogu“.

Ponúkame Vám prostredníctvom moderných meracích metód zodpovedajúcich európskym normám prístrojov stanoviť intenzity elektromagnetického poľa a namerané výsledky vyhodnotiť podľa Európskych noriem, slovenských noriem a odporúčaní nemeckej a švajčiarskej metodiky.

Vierohodnosť výsledkov bude potvrdená pečiatkou  so štátnym znakom autorizovaného stavebného inžiniera.

V prípade, že bývate v blízkosti vysielacích základňových staníc mobilných operátorov a prevádzkovateľov bezdrôtových dátových spojov, informujte sa o účelnosti prevedenia meraní, ktoré Vám na základe objednávky zrealizujeme. Zmeriame účinky transformačných staníc, trakčných vedení, vysokonapäťových vedení, vnútorných rozvodov vo Vašej blízkosti.

Pri hodnotení ceny nehnuteľností vypracujeme Vám posudok, ktorý bude mať vplyv na konečnú cenu predávanej alebo kupovanej nehnuteľnosti.

Pomôžeme Vám identifikovať zdroje rušenia Vašich počítačov, TV a rádioprijímačov. Preveríme, či Vaša mikrovlnná rúra nie je poškodená,pretože v takom prípade  môže byť najvýkonnejším zdrojom elektrosmogu vo Vašej blízkosti.

Merania elektromagnetického poľa

Kontrolné merania spravidla uskutočňuje Štátny zdravotný ústav SR, ktorý ale nevyhodnocuje výsledky v kontexte s normami STN EN 60601-1-2 (Slovensko sa zaviazalo na jej dodržiavanie), so Záverečnou výskumnou správou  VÚS č. 319/2004 a so Smernicou stavebnej biológie pre kľudové zóny. Preto jeho závery  vychádzajú pre vysielateľov veľmi pozitívne, čo však nemusí byť v súlade s kritickými odporúčaniami iných odborných inštitúcií.

Kontrolné merania vykonávané našou firmou, majú za cieľ zistiť priamo na požadovanom mieste skutočné hodnoty poľa a  odporučiť na základe exaktných meraní a vyhodnotení zásahy do príslušného technického zariadenia tak, aby sa hygienické hodnoty posudzovaného prostredia dostali do súladu s požadovanými hygienickými limitmi, ktoré sú pre objednávateľa dôležité.

Touto metódou je možné zistiť väčšinu anomálií, ktoré Štátny zdravotný ústav SR neodmeria a pritom výsledky meraní preukážu, že namerané hodnoty  vysoko prekračujú  odporúčania  lekárov, biológov a mnohých domácich i zahraničných vedeckých inštitútov.

Merania robíme v pásmach:

16 –2000 Hz  – rozvodné stanice, elektrická trakcia, domové a bytové rozvody el. energie

27 – 2500 MHz  – rozhlasové a televízne vysielače, siete GSM960 a DCS1800, Flarion, UMTS, TETRA, radary, mikrovlnné rúry…

2,4 – 6 GHz – Bluetooth, WLAN, WIFI, WIMAX, radary…

Ing. Pavel Belluš
autorizovaný stavebný inžinier

Právna forma: 109 Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR- podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním

Adresa:

Hlavatého 2
811 03 Bratislava
Slovak Republic

Phone & Fax: +421 2 54414438
Mobil: 00421 905 517 310

e-mail: pavel.bellus@gmail.com

http://www.radiosatkabel.sk